O nama 2017-05-12T08:19:59+00:00

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Split („Narodne novine“, br. 45/97, 155/98 i 72/11, 114/14)  osnovana je Lučka uprava Split, radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Split.

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba čije je osnivanje, ustrojstvo i djelatnost uređeno Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Luka Split prema namjeni kojoj služi je luka otvorena za međunarodni javni promet, a prema veličini i značenju je luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Lučka područja na kojima se proteže nadležnost Lučke uprave Split su:

 

Ukupna površina lučkog područja:   19,20417 km2

•       Kopnena površina:   0,690113 km2

•       Morska površina:   18,514057 km2

Ukupna duljina operativne obale: 7,075 km

 

Djelatnosti Lučke uprave Split su slijedeće:

•       briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,

•       gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,

•       stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),

•       osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,

•       osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,

•       usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,

•       donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,

•       drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Port Authority Split was established pursuant to Decree of the Government of the Republic of Croatia on the establishment of Port Authority Split („Official Gazette“no. 45/97, 155/98 and 72/11, 114/14) for the purpose of managing, building and using the Port of Split.

Port Authority is a non-profit legal person whose establishing, organization and activities are regulated by Maritime Domain and Seaports Act.

Port of Split, according its purpose is the port open for international public traffic, and according its size and importance, it’s ranked as the port of special (international) economic interest for the Republic of Croatia.

Dock areas within the competence of Port Authority Split are:

 

Total surface of dock area: 19,20417 km2

•       Land surface: 0,690113 km2

•       Sea surface: 18,514057 km2

Total length of operative coast: 7,075 km

 

Port Authority Split activities are as follows:

•       taking care of building, maintenance, management, protection and upgrading of maritime domain that represents dock area,

•       building and maintenance of port infrastructure, financed from the budget of port authority’s founder,

•       expert control over building, maintenance, management and protection of dock area (port infrastructure and superstructure),

•       ensuring permanent and undisturbed port traffic, technical and technological integrity and safety of navigation,

•       ensuring provision of services of general interest, or those for which other economic subjects have no interest,

•       coordination and supervision of the operation of the concessionaires that perform economic activity in dock area,

•       deciding on establishing and managing of a free zone in port area, in accordance with free-zone regulations,

•       other activities specified by law.