Izgradnja ribarske luke

Važnost ribarske luke Komiža očituje se u činjenici da je na području otoka Visa registriran velik broj ribara koji obavljaju ribolov na ribolovnom području otvorenog mora. Trenutno je na tom području registrirano 60 profesionalnih ribara, a gravitiraju i ribari iz drugih županija. Ribarska luka Komiža nalazi se na otocima I. skupine otoka sukladno Zakonu o otocima („Narodne novine“, br. 24/99, 32/02 i 33/06). Gradu Komiži pripadaju otoci Biševo, Svetac, Brusnik, Jabuka i Palagruža, na što otpada čak 17 posto akvatorija Jadranskog mora, a područje je koje je najbogatije ribom u Jadranu. Prema službenoj evidenciji Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja najveći udio kočarske ribe se ulovi upravo u ribolovnoj zoni C (u koju pripada i otok Vis).

 

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju područje našega ZERP-a postaje ribolovno more EU i upravo u tome leži smisao izgradnje ribarske luke u Komiži gdje će sam sadržaj ove ribarske luke omogućiti daleko veću participaciju u ulovu hrvatske ribarske flote u području ZERP-a i vanjskog ribolovnog mora u odnosu na ostale sudionike u ribolovu na ovome području a kojima su od toga područja matične luke udaljene i preko 100-injak nautičkih milja. Ukratko, našim ribarima stvoriti će se puno bolji logistički uvjeti koji će im omogućiti više izlazaka na more što ima za posljedicu veće količine ulova a samim tim i veće prihode.

 

Izgradnjom ribarske luke u Komiži osigurat će se bolja učinkovitost ribolovne flote, veća sigurnost uz smanjenje troškova poslovanja te veća kvaliteta proizvoda čime se utječe na izjednačavanje uvjeta u poslovanju sektora naših ribara i ostalih dionika Jadrana i Sredozemlja.. Prodaja i otprema ulova na organiziranom tržištu i u blizini mjesta ulova ima značajan utjecaj na isplativost ribolova jer ribarima osigurava bolji i kvalitetniji plasman kroz osiguran vezan i mjesto za ukrcaj i iskrcaj te mogućnost opskrbe pogonskim gorivom. Nije zanemariva ni činjenica da se izgradnjom ribarske luke Komiža doprinosi smanjenju sive ekonomije obzirom da projekt doprinosi uspostavi organiziranog sustava potrebnog za provedbu nadzora i kontrole u ribarstvu.

1. faza radova izgradnje ribarske luke s veletržnicom ribe u Komiži obuhvaća:

  • Izvedbu korijena primarnog lukobrana s pristupnom prometnicom i parkiralištem (ali bez objekta spremišta ribara na njemu) te 20,0 m početnog dijela lukobrana standardnog presjeka, kao i izradu općeg kamenog nasipa sa zaštitnim  kamenometom u svrhu zaštite tog nasipa budući se na taj način omogućava izvedba i radova na rekonstrukciji državne ceste.
  • Planirano izvesti dio prometnice od priključka na državnu cestu do lukobrana.
  • Da bih se zadovoljila potreba parkiranja za razna vrsta vozila, u 1. fazi radova se predviđa izgradnja parkirališta na lokaciji uz buduću benzinsku postaju sa 14PM.
  • Područje 1. faze izvedbe luke međusobno je povezano pješačkim prometnicama širine 2,00 do 5,50 m ili više na području lukobrana s završnim asfaltnim zastorom ili kamenim pločnikom.
  • Izvođenje ograđenog dijela za odlagalište smeća koji se nalazi uz parkiralište i budući objekt benzinske stanice i koristi se za pohranjivanje manjih kontejnera.
  • Predviđeno je rješenje koje obuhvaća elektroinstalaciju jake i slabe struje ( samo okna i cijevi u prometnim površinama) i javne rasvjete 1. faze izgradnje ribarske luke u Komiži.
By | 2013-05-09T08:33:03+00:00 Svibanj 9th, 2013|Categories: Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment