Popis lučkih područja 2015-05-18T10:01:09+00:00

Odlukom Vlade Republike Hrvatske O OSNIVANJU Lučke uprave Split („Narodne novine“, br. 45/97, 155/98 i 72/11). osnovana je Lučka uprava Split, radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Split.

Luka Split prema namjeni kojoj služi je luka otvorena za međunarodni javni promet, a prema veličini i značenju je luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Lučka područja na kojima se proteže nadležnost Lučke uprave Split su:

 

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba čije je osnivanje, ustrojstvo i djelatnost uređeno Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („ Narodne novine“, br. 158/03, 141/2006, 38/09).