Loading...

ISPS

Sukladno međunarodnim konvencijama posebna pozornost pridaje se sigurnosnoj zaštiti lučkog područja otvorenog za međunarodni promet. Uvedene su posebne sigurnosne mjere i protokoli u skladu s Planom sigurnosne zaštite luke.

Lučka uprava Split prva je u Hrvatskoj organizirala i provela Opću vježbu simulacije kriznog stanja u Gradskoj luci.

Dana 18.08. 2006. izvršena je ovjera pregleda Izjave o sukladnosti luke (Statement of compliance of a port facility) koja se izdaje na temelju odredbi Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet Republike Hrvatske i dijela B Međunarodnog Pravilnika o sigurnosti brodova i lučkih prostora (ISPS Pravilnik), a čime se potvrđuje da luka posluje u skladu s odnosnim odredbama poglavlja XI-2 SOLAS Konvencije i dijela A ISPS Pravilnika.

Od sredine 2007. godine provodi se Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci, odnosno s kojima brod može ući u luku i mjesta u luci Split na kojima će se rukovati takvim tvarima, koji je na snazi od 11. svibnja 2007.

Izrađena je nova Procjena sigurnosti te Plan sigurnosne zaštite luke 2009. godine u skladu sa Zakonom o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka.

Nakon izrađenih Planova o sigurnosnoj zaštiti luke 2009. godine izdata je nova Izjava o sukladnosti luke (Statement of compliance of a port facility) koja je na snazi do 2014. godine.

Jedna od osnovnih zadaća sektora je i kontrola rukovanja opasnim tvarima i poduzimanje mjera propisanih Pravilnikom o rukovanju opasnim tvarima uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom pometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja na lučkom području, koja se vršila tijekom cijele godine. U pripremi je uvođenje sustava zaštite okoliša kako bi se ostvarili ciljevi održivog razvoja. Ekološki standardi upravljanja postaju interes luke ali i potvrđuju usklađenost sa zakonima o zaštiti okoliša, izvješćima o kakvoći okoliša, mjerenjima učinkovitosti samog sustava upravljanja.

Sektor odobrava i usko surađuje sa koncesionarima i nadležnim službama, dostavlja podatke Lučkom operativnom centru i računovodstvu te vrši kontrolu propisanog i dogovorenog na lučkom području pod našom upravom. Ujedno prikuplja podatke o otpadu s brodova te ih dostavlja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture a u gradskoj luci Split evidentiramo, zajedno sa tvrtkom Čistoća, prateći list za neopasni otpad.

Sektor provodi evidencije o stanju sigurnosti i zaštite na cijelom području koje je pod ingerencijom Lučke uprave Split. Sektor, na dnevnoj osnovi, prikuplja Deklaracije o opasnim ili onečišćujućim tvarima kao i Sigurnosne kontrolne liste kako za ukrcaj ili iskrcaj tereta tako i za bilo kakvu manipulaciju opasnim teretom unutar granica pod našom upravom.

Pravilnici i zakoni:

  • Pravilnik o ID iskaznicama
  • Zahtjev 1 i Zahtjev 2 o ID iskaznicama
  • Operativno uputstvo za opasne terete (pod sekcijom Pravilnik o određivanju klase i količine…)
  • Plan gospodarenja otpadom
  • Bunker Check lista (Sigurnosna kontrolna lista za opskrbu brodova pogonskim gorivom)
  • aktivnosti osnivanja tehnoloških razvojno-inovacijskih centara

  • pružanje usluga, osim bankarskih i drugih novčanih poslova i usluga osiguranja i reosiguranja imovine i osoba