Projektom je predviđeno proširenje Gata Sv. Petra sa sjeverne strane te produljenje za 53 metra. Ukupno je predviđeno povećanje operativne površine za 5350 metara četvornih, te povećanje broja ro-ro rampi za trajekte na Gatu sv. Petra s tri na pet, što će doprinijeti poboljšanju protočnosti putnika i vozila.

To će biti dva veza u dužini od 100 metara, i po jedan vez u dužini od 108 metara, 147 metara i 188 metara) s pet rampi ( jedna u širini od 30 metara i četiri rampe u širini od 20 metara). Predmetna obalna konstrukcija proširenja gata je projektirana kao sustav armiranobetonskih ploča oslonjenih na sustav armiranobetonskih okvira na razmaku oko deset metara. Širina proširenja gata je promjenljive veličine i kreće se do 45 metara. Na dijelu produženja gata, da bi se smanjila visina vala u luci potrebno je u podmorskom dijelu između stupova izraditi armiranobetonski element s pregradom.

Na elementima obalne konstrukcije je predviđen prostor za prolaz instalacija vode i struje. Rub obalne konstrukcije će se izvesti ugradnjom kamenih poklopnica i kamenih obložnica. Na vrhu gata je predviđeno lučko svjetlo koje će se premjestiti sa sadašnjeg položaja na gatu. Na sjevernoj i južnoj strani postojećeg obalnog zida gata Sv. Petra se planira sanacija obalnog zida s novom armiranobetonskom plombom od vrha do dna zida i zaštitnim kamenometom i blokom čuvarom na južnoj strani.

Bit će postavljeni modularni objekti sanitarnog čvora, biljetarnice, garderobe i ugostiteljskog objekta – šanka i izvedbu pokretne tende, s pratećim instalacijama i opremom. Parter i okolni prostor popločavaju se, ozelenjavaju i opremaju prema rješenjima okolnih površina na gatu.

Izvest će se nova vodovodna mreža s novim položajem trase i novim mjestom priključnog mjernog okna. Za potrebu funkcioniranja luke izvesti će se nova vodovodna mreže za opskrbu vodom montažnih objekata na gatu te za vrtne hidrante za potrebe održavanja zelenog pojasa.

Planira se izgraditi transformatorska stanica

koja je će biti u vlasništvu investitora, čija je namjena opskrba električnom energijom svih budućih potrošača na predmetnom zahvatu.  Projektom je obuhvaćana je vanjska rasvjeta gata. Vrijednost projekta je 14 milijuna eura i financirat će se iz EU fondova.