Loading...

Lučka uprava Split

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Split („Narodne novine“, br. 45/97, 155/98 i 72/11, 114/14) osnovana je Lučka uprava Split, radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Split.

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba čije je osnivanje, ustrojstvo i djelatnost uređeno Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Luka Split prema namjeni kojoj služi je luka otvorena za međunarodni javni promet, a prema veličini i značenju je luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Lučka područja na kojima se proteže nadležnost Lučke uprave Split

Bazen Gradska luka

Vranjičko-solinski bazen

Kaštelanski bazen B

Kaštelanski bazen C

Kaštelanski bazen D – Resnik

Komiški bazen – za ribarske potrebe

Djelatnosti Lučke uprave Split su:

  • briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje
  • gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave
  • stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje)
  • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe
  • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata
  • usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području
  • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone
  • drugi poslovi utvrđeni zakonom